خیارشور ایرانی موجود در بازار به دو صورت در کشور تولید میشود. یکی نمونه صنعتی و دیگری نمونه محلی یا خانگی. خیارشور خانگی تولید شده در دبه های 8 کیلویی و بطری های خانواده یک ونیم لیتری تهیه می شود. به دلیل دقت زیاد در شستشو معمولا کیفیت خیارشور و طعم آن بسیار خوشایند مصرف کننده خواهد بود.