خیارشور های تولید شده در واحد های صنعتی، خانگی و کارگاهی با دو نوع محلول تهیه می شوند. دسته ای از خیارشور ها در محلول نمکی تهیه می شوند و دسته ای دیگر در محلول سرکه ای. خیارشور های تهیه شده در محلول سرکه ای به خیارشور سرکه ای معروف هستند که مهمترین آنها خیارشور حلب می باشد.